ગુજરાત સમસ્ત મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજની સ્થાપના ૧૯૭૩ થી ૨૦૧૮ સુધીની તેમજ હાલના હોદ્દેદારો નીચે મુજબ છે.

હાલની સમિતિમાં હોદ્દેદારો

પ્રમુખ

ફરીદભાઈ દુર્વેશ, જુનાગઢ

સેક્રેટરી

દાઉદભાઈ ઘાંચી, ભુજ

ખજાનચી

બાબુભાઈ લોખંડવાલા, ભાવનગર

૨૦૦૫ થી ૨૦૧૮

પ્રમુખ

ફરીદભાઈ દુર્વેશ, જુનાગઢ

સેક્રેટરી

મુસ્તુફાભાઈ ખેડુવોરા, વિરમગામ

ખજાનચી

યુસુફભાઈ દમણી, આણંદ

૨૦૦૧ થી ૨૦૦૫

પ્રમુખ

યુસુફભાઈ લોખંડવાલા, અમદાવાદ

સેક્રેટરી

અબ્દુલકાદરભાઈ દલાલ, કડી

ખજાનચી

મર્હુમ હાજી અમીરભાઈ જોધાતર, અમદાવાદ

૧૯૯૮ થી ૨૦૦૧

પ્રમુખ

યુસુફભાઈ લોખંડવાલા, અમદાવાદ

સેક્રેટરી

ઇકબાલભાઈ પોચા, સહેરા

ખજાનચી

મર્હુમ હાજી અમીરભાઈ જોધાતર, અમદવાદ

૧૯૯૫ થી ૧૯૯૮

પ્રમુખ

મર્હુમ હાજી
ઉમરભાઈ બિલખીયા, અમરેલી

સેક્રેટરી

અબ્દુલ કાદરભાઈ દલાલ, કડી

ખજાનચી

બાબુભાઈ લોખંડવાલા, ભાવનગર

૧૯૯૨ થી ૧૯૯૫

પ્રમુખ

મર્હુમ હાજી
ઉમરભાઈ બિલખીયા, અમરેલી

સેક્રેટરી

અબ્દુલ કાદરભાઈ દલાલ, કડી

ખજાનચી

બાબુભાઈ લોખંડવાલા, ભાવનગર

૧૯૮૯ થી ૧૯૯૨

પ્રમુખ

મર્હુમ હાજી ઈસ્માઈલભાઈ સુથાર (પી.બી.સુથાર)

સેક્રેટરી

ડો. ડી એ ખેરડા

ખજાનચી

યુસુફભાઈ લોલાણીયા

૧૯૮૬ થી ૧૯૮૯

પ્રમુખ

મર્હુમ જ.હાજી ઈસ્માઈલભાઈ સુથાર (પી.બી.સુથાર)

સેક્રેટરી

ગુલામરસુલભાઈ મીનાપરા

ખજાનચી

માર્હુમ હાજી અ.મજીદભાઈ એમ. બાંડી

૧૯૮૫ થી ૧૯૮૬

પ્રમુખ

મર્હુમ જ.હાજી ઈસ્માઈલભાઈ સુથાર (પી.બી.સુથાર)

સેક્રેટરી

ગુલામરસુલભાઈ મીનાપરા

ખજાનચી

માર્હુમ હાજી અ.મજીદભાઈ એમ. બાંડી

૧૯૮૦ થી ૧૯૮૫

પ્રમુખ

મર્હુમ ઈસ્માઈલભાઈ લોખંડવાલા

સેક્રેટરી

મુહંમદભાઈ હજી ભાઈ ઘાંચી

ખજાનચી

માર્હુમ હાજી અ.મજીદભાઈ એમ. બાંડી

પ્રથમ સમિતિ અને પાયાના વ્યક્તિઓ

૧૯૭૩ થી ૧૯૮૦

પ્રમુખ

મર્હુમ હાજી સુલેમાનભાઈ કાસમભાઈ મકવાણા

સેક્રેટરી

ગફ્ફરભાઈ એ. પરમાર

ખજાનચી

મર્હુમ હાજીઈબ્રાહીમભાઈ જુમાભાઈ વાજા
Scroll to top