ગુજરાત સમસ્ત મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજ નો સંપર્ક નીચે મુજબ થયી શકે છે.

ગુજરાત સમસ્ત મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજ

જૂની ટેલીફોન ઓફીસ ની બાજુમાં,

જે. પી. ચોક થી નજદીક, ખાનપુર,

અમદાવાદ, ગુજરાત, ૩૮૦૦૦૧.

ફોન નંબર: +917925505664

email: aapnughanchisamaj@gmail.com

Contact Details:

Gujarat Samast Muslim Ghanchi Samaj
Nr. Gujarat Samachar, Khanpur,
Ahmedabad
Phone : +917925505664

email: aapnughanchisamaj@gmail.com

Scroll to top