સંગ એ બુનિયાદનો કાર્યક્રમ

ઉપસ્થિત મહાનુભાવો

હજરત મૌલાના ગુલામ મુહંમદ વસ્તાનવી સાહેબ, સૈયદ હજીમીયા ચિસ્તી, હાજી યુસુફભાઈ લાકડાવાલા, સબીનાબેન યુસુફભાઈ લાકડાવાલા, ડો. દાઉદભાઈ ઘાંચી, હાજી અબ્દુલભાઈ વાલીભાઈ બિલખીયા

Scroll to top