જૂની યાદો અને કોન્ફરન્સ

ગુજરાત સમસ્ત મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજના જુના વડીલો દ્વારા થયેલ ઇનામ વિતરણ અને મેળાવડો

ગુજરાત સમસ્ત મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજની જૂની બોડી તેમજ વડીલો દ્વારા યોજવામાં આવતા પ્રસંગો તેમજ કાર્યક્રમો ની થોડીક જાંખી નીચે મુજબ છે

Scroll to top